Kas olete kursis viimaste töölepingu seaduse muudatustega?

1. augustil ja 1. septembril 2022 jõustusid mitmed muudatused töölepingu seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Kas teie organisatsiooni tööalane dokumentatsioon on vastavuses seadusega? Muudatustest tegi konstruktiivse ülevaate YourOffice’i juhtivjurist Marge Rebane.

Allolevad seadusemuudatused olid tingitud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist, mis sätestab miinimumnõuded tagamaks töötingimuste piisava läbipaistvuse ja prognoositavuse.

Seadusemuudatused panevad väga konkreetselt paika töötaja teavitamise kohustuse töötingimustest, mis peavad sisalduma töölepingu kirjalikus dokumendis. Tegemist on töölepingu seaduse § 5 lg 1 14-punktilise loeteluga andmetest, mis tuleb minimaalselt töölepingusse kirja panna.

Uuenenud või täpsustunud töötingimused annavad töötajale selge arusaama, mis muutub tema jaoks töösuhtes paremaks ja selgemaks

Näiteks kui varasemalt oli oluline tuua töölepingus välja millised maksud, maksed töötasult kinni peetakse, arvestatakse ja makstakse, siis lisandunud on kohustus teavitada, kes on makseid saavad asutused ning milline kaitse töötajale seeläbi kaasneb. Samuti täpsustus töölepingu seadusemuudatusega teavitamise kohustus, mis puudutab näiteks tööandja poolt pakutavaid koolitusi, põhipuhkuse kestust ja tööandja poolt hüvitatavaid puhkuseid, ületunnitöö tegemist ja tasustamist, katseaja arvestuse kestust ning töölepingu ülesütlemise asjaolusid. Oluline on tähelepanu pöörata, et töölepingu ülesütlemisavaldus peab olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning suuliselt tehtud ülesütlemine on tühine.

Lisaks toimusid 01.08.2022 töölepingu seaduses uuendused näiteks ebasoodsa kohtlemise kaitse osas, millest tulenevalt ei tohi töötajale oma õiguste eest seismisel järgneda negatiivseid tagajärgi. Samuti täpsustusid summeeritud tööaja korral tööajakava teatavaks tegemise ja muutmise tingimused ning töötaja õigus sobivatele töötingimustele, näiteks taotleda osalise tööaja asemel täistööajaga töötamist või hoolduslehe lõppemisel paranenud töötingimusi. Lisaks täpsustus puhkusetasu maksmise aeg.

Alates 01.09.2022 kadus 13-14.a alaealiste tööle võtmisel nn. 10-tööpäevane ooteaeg, mis oli vajalik Tööinspektsioonilt kinnituse saamiseks.

Muudatus töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuse olulisem punkt töölepingu seadusega kattuvas osas on töötaja teise tööandja juures töötamisega seonduv. Töötajal ei tohi keelata teise tööandja juures töötamist, välja arvatud konkurentsipiirangu kokkuleppe olemasolul. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus toob töötajatele kaasa kohustuse tagada, et töötamine või teenuse osutamine teise tööd andva isiku juures ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist. Antud täiendus on oluline, et juhtida töötaja tähelepanu töö- ja puhkeaja nõuete täitmise olulisusele.

Riigikogu menetluses on veel mitmed töösuhteid puudutavaid eelnõusid

Ees on ootamas mitmed planeeritavad muudatused seoses töölepingu seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Näiteks soovitakse muuta alaealistega seotud andmete esitamist ning anda kõigile lapsevanematele koolis käivate laste puhul esimene koolipäev ehk 1. september vabaks, et ühildada paremini töö- ja eraelu. Ühe eelnõuna on arutluse all ka pühade ja tähtpäevade seaduse muutmine, mis annaks töötajatele õiguse puhkepäevale langenud püha korral saada järgneval tööpäeval lisapuhkusepäev. Kindlasti hoiame Teid oluliste muudatustega kursis.

Infopooltund on järelvaadatav SIIT.


Tekkis küsimusi? Võtke julgelt ühendust e-posti aadressil info@youroffice.ee või täites kontaktivormi kodulehel.